I AM, BECAUSE WE ARE

WE ARE, BECAUSE I AM

website under construction - back online soon

DE VISIE

OMNII IS EEN GEMEENSCHAPSRUIMTE, GERICHT OP DUURZAME ONTWIKKELING.

WE BIEDEN EEN RADICAAL ANDERE AANPAK VOOR INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE UITDAGINGEN, DOOR ONZE FUNDERING IN DE DIEPERE VERBINDING DIE HET LEVEN TE BIEDEN HEEFT. DOOR TE BEGRIJPEN DAT WE MEER HETZELFDE DAN VERSCHILLEND ZIJN. VANUIT DAAR BOUWEN WE. VANUIT HET IDEE DAT HET LEVEN NIET ALLEEN WORDT GELEEFD EN WE ZORG DRAGEN VOOR ONZE MEDEREIZIGERS.

 

ONS DOEL IS OM DE TOEGANG TOT WELZIJNS-ACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN STERK TE VERBETEREN. "IN DE NATUUR BESTAAT NIETS ALLEEN". VOOR ONS BETEKENT DIT DAT HET WELZIJN VAN ONZE OMGEVING DIRECT VERBONDEN IS MET DE ONZE, EN VICE VERSA.

 MET ANDERE WOORDEN: WIJ PROFITEREN ALLEN VAN ELKAARS WELZIJN WAT HET DAAROM EEN COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID MAAKT.

 

EÉN MANIER OM DIT TE DOEN, IS ERVOOR ZORGEN DAT MENSEN DIE GROTE WAARDE AAN DE WERELD TOEVOEGEN, DAAR DE RUIMTE VOOR KRIJGEN. ALS JIJ EEN POSITIEVE IMPACT OP HET LEVEN VAN MENSEN WILT MAKEN OF GEWOON IN HET ALGEMEEN DE WERELD EEN MOOIERE PLEK WIL MAKEN, WILLEN WIJ JE MISSIE ONDERSTEUNEN. DAAROM BIEDEN WIJ BETAALBARE HUURRUIMTEN AAN, MAAR WIJ WERKEN OOK MET JE SAMEN OM TE KIJKEN OF ER ANDERE, MEER GEMEENSCHAPPELIJKE INKOMENSTROMEN ZIJN OM JE TE ONDERSTEUNEN.

 

WIJ STREVEN NAAR HET NORMALISEREN VAN DEEL UITMAKEN VAN ONDERSTEUNENDE GEMEENSCHAPPEN, ZONDER EERST IN CONSUMENTEN TE WORDEN VERANDERD. OM PLEKKEN TE HEBBEN OM OP JE PERSOONLIJKE KOMPAS AF TE STEMMEN, OM JE VUUR AAN TE STEKEN, DROMEN TE DELEN, OM HET RITME VAN JE HART TE VOLGEN EN OM HET GEWICHT VAN DE WERELD TE VERLICHTEN.

THE VISION

OMNII IS A COMMUNITY SPACE, FOCUSED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

WE'RE OFFERING A RADICALLY DIFFERENT APPROACH TO INDIVIDUAL AND SOCIETAL CHALLENGES, BY LAYING OUR FOUNDATION IN THE DEEPER CONNECTION LIFE HAS TO OFFER. BY UNDERSTANDING WE ARE MORE THE SAME THAN WE ARE DIFFERENT. WE BUILD UP FROM THERE. FROM THE IDEA THAT LIFE IS NOT LIVED ALONE AND WE TAKE CARE OF OUR FELLOW TRAVELERS. 

 

OUR AIM IS TO GREATLY IMPROVE ACCESS TO WELLNESS ACTIVITIES FOR ALL. "IN NATURE NOTHING EXISTS ALONE". FOR US THIS MEANS THAT THE WELL-BEING OF OUR SURROUNDINGS IS DIRECTLY TIED TO OUR OWN, AND VICE VERSA. 

 IN OTHER WORDS: WE ALL BENEFIT FROM EACHOTHERS WELL-BEING WHICH THEREFORE MAKES IT A COLLECTIVE RESPONSIBILITY.

 

ONE WAY OF DOING SO, IS TO MAKE SURE THAT PEOPLE WHO BRING GREAT VALUE TO THE WORLD, DON'T HAVE TO HUSTLE AND COMPETE. IF YOU WANT TO HAVE A POSITIVE IMPACT ON PEOPLES LIVES OR JUST GENERALLY WANT TO MAKE THE WORLD A NICER PLACE WE WANT TO SUPPORT YOUR MISSION. THAT'S WHY WE OFFER AFFORDABLE RENTAL SPACES BUT WE ALSO WORK WITH YOU TO SEE IF THERE ARE DIFFERENT, MORE COMMUNAL, STREAMS OF INCOME TO SUPPORT YOU.

 

WE STRIVE TO NORMALIZE BEING PART OF SUPPORTING COMMUNITIES AGAIN, WITHOUT BEING TURNED INTO CONSUMERS FIRST. TO HAVE PLACES TO TUNE IN WITH YOUR PERSONAL COMPASS, TO IGNITE YOUR FIRE, TO SHARE DREAMS, TO WALK TO THE BEAT OF YOUR HEART AND TO ALLEVIATE THE WEIGHT OF THE WORLD.